1.) Ο Λογαριασμός ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α) συστάθηκε μετά την κατάργηση του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Πατρών και Αιγίου (Ν.2676/99), του οποίου αποτελεί καθολικό διάδοχο και λειτουργεί στην Πάτρα με την μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2.) Μέλη του σωματείου δικαιούνται να είναι αποκλειστικά εν ενεργεία μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου

3.) Σκοποί του σωματείου είναι η δημιουργία, προς εξυπηρέτηση των μελών του:

       α) Κλάδου πρόνοιας,

       β) Κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

       γ) Κλάδου κοινωνικών παροχών.

 Ενδεικτικές παροχές των ανά κλάδων είναι:

   Ι. Κλάδος πρόνοιας

Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος ποσού 33000 Ευρώ. (αναπροσαρμοζόμενο ετησίως)

      α) Λόγω συνταξιοδότησης.

      β) Λόγω θανάτου

      γ) Λόγω  αναπηρίας άμεσου  μέλους.

ΙΙ. Κλάδου Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
     α) Καταβολή συμπληρωματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπάνης φαρμακευτικής νοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, εφ’ όσον η δαπάνη δεν καλύπτεται από άλλον φορέα.

     β)  Καταβολή δαπάνης Τοκετού.Ύψους 308 Ευρώ   

     γ) Καταβολή δαπάνης κηδείας μέλους.Ύψους 308 Ευρώ   

ΙΙΙ. Κλάδος κοινωνικών παροχών.

   α.) Καταβολή δαπάνης για ιατρικό ΤΣΕΚ-ΑΠ ανά τριετία.

   β.) Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη από αυτήν λόγω εκτάκτων περιστατικών.

   γ.) Συμμετοχή Δαπάνης βρεφονηπιακών σταθμών για τέκνα μελών.

                          Ύψους 175 ευρώ τον μήνα.

   δ.) Επίδομα λουτροθεραπείας στα μέλη άνω των 65 ετών

                           Ύψους 308 Ευρώ

   ε.) Οργάνωση (σε συνεργασία με τον δικηγορικό σύλλογο Πατρών) Χριστουγεννιάτικης εορταστικής εκδήλωσης για τα παιδιά των συναδέλφων δικηγόρων.

 στ.) Οργάνωση και κάλυψη δαπανών  κατασκηνώσεων για τέκνα συναδέλφων δικηγόρων.

   ζ.)  Διοργάνωση, ενίσχυση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν Δικηγόρους.

 “ Η αναφορά των πιο πάνω σκοπών προσδιορίζει τον περιορισμένο αριθμό τους και αξιολογεί τη σειρά της κάλυψής τους. Κανένας επιμέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν ικανοποιείται ο προηγούμενος, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης του σωματείου.”

 IV. Πλέον των άνω παροχών το Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α. Εξασφάλισε για τους δικηγόρους Πατρών-Αιγίου και τα εξαρτώμενα μέλη τους πρόγραμμα Ομαδικής ασφάλισης με την Generali Life για την χρονική περίοδο 1-7-2006 έως 31-12-2015 με ετήσιο ασφάλιστρο 258,00 ευρώ (για τον κυρίως ασφαλισμένο) και 457,00 ευρώ ( όλα τα μέλη συν δικηγόρο) που αφορά παροχές:

    α) ασφάλεια ζωής (μόνο για τους κύριους ασφαλισμένους)

    β) ευρεία υγειονομική περίθαλψη

    γ) επιδόματα (χειρουργικό/νοσοκομειακό)

    δ) αερομεταφορά

    ε) συμβεβλημένα νοσοκομεία

  στ) εκπτώσεις σε διαγνωστικά κέντρα

V. Πόροι του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α αποτελούν:

  α) το χρηματικό ποσόν που καταβάλλεται από κάθε μέλος για την (αρχική)  εγγραφή  του στο σωματείο.

  β) ποσοστό 10% των προεισπράξεων των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις σε δικαστήρια και συμβάσεις.

  γ) μηνιαία εισφορά κάθε μέλους (2/3 της μηνιαίας εισφοράς του δικηγόρου προς το ΛΕΔΕ) που παρακρατείται από το μέρισμα, ή καταβάλλεται απο τον ίδιο.

  δ) οι μηνιαίες εισφορές των δικηγόρων,

       1. που τελούν σε αναστολή

       2. εκείνων που δεν συμμετέχουν στον διανεμητικό λογαριασμό.

  ε) το προϊόν από την διάθεση ειδικών ενσήμων που επικολλούνται σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο ή παραδίδονται σε δικαστική υπηρεσία ή αρχή.

 στ) κάθε πρόσοδος από την περιουσία του σωματείου.

   ζ) κάθε άλλη πρόσοδος που δεν αναφέρεται προηγουμένως, όπως δωρεές, κληρονομίες κ.λ.π.

 

 

 

VI. Όργανα του σωματείου είναι η Γ.Σ. Το Δ.Σ. η Εξελ.Επιτρ. και η Εφορ.Επιτρ.

l  Η Γ.Σ. Είναι το ανώτερο όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

l  Το Δ.Σ. Είναι 9μελές και εκλέγεται από την Γ.Σ. την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε τρία χρόνια.

l  Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει δεκαετή δικηγορία.

VII. Το σωματείο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., όπως ο νόμος ορίζει και η περιουσία του περιέχεται στους δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν σ’ αυτό, ανάλογα με τα μέλη που έχει κάθε σύλλογος κατά τον χρόνο της διάλυσης.

     “Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται προς νέους Δικηγόρους και ασκούμενους και έχει σαν σκοπό την ενημέρωσή τους σαν πρώτη φάση για την ύπαρξη και τον σκοπό του σωματείου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.”

Περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας ΠΑΤΡΑ , Φιλοποίμενος 24,3ος όροφος,  τηλ. 2610 220933

                                                                               Εκ του Προεδρείου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

                                                                                           Πάτρα    2009