Χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στα ασφαλιστικώς ενήμερα μέλη καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

 Με αυτή καλύπτονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά μόνο σε δημόσια νοσοκομεία  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

alt