Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο το ΤΥΔΕ καλύπτει τους ασφαλισμένους σε αυτό Δικηγόρους, συζύγους και τέκνα μέχρις ηλικίας 26 ετών εφ`όσον σπουδάζουν

Σήμερα το ΤΥΔΕ ανήκει και καλύπτεται απο τον ΕΟΠΠΥ.

 

Καλύπτει τα ασφαλιζόμενα σε αυτό μέλη για δαπάνες:

1.       Ιατρικών επισκέψεων

2.       Φαρμάκων

3.       Παρακλινικών εξετάσεων

4.       Νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία σε Α θέση για τα άμεσα μέλη. Καλύπτει τα ποιο πάνω μέλη και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια έως ορισμένου ποσού σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΕΟΠΠΥ. Και Β θέση για τα έμμεσα μέλη και στα ιδιωτικά Θεραπευτήρια μέχρις ορισμένου ποσού .

 

Οι σφαλισμένοι συμμετέχουν στην φαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 25 %.