Α) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 
Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)» και με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 29
 
  Άρθρο 2 Σκοπός
Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σ' αυτά:
    1.Ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), ως επίσης στην περίπτωση στράτευσης ή τοκετού.
    2.Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
    3.Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν, ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους, καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματος τους.
    4.Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του εν ενεργεία μέλους σε περίπτωση θανάτου του.
    5.Τακτικής μηνιαίας ενίσχυσης όταν εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ανικανότητας και διαγράφονται από το Λ.Ε.Δ.Ε.
 
Άρθρο 3
Σφραγίδα - Σήμα
Ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σήμα ένα ζυγό και σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο απεικονίζεται ο ζυγός και κάτω από αυτόν αναγράφεται το έτος ίδρυσης (1991). Σε όλα τα έγγραφα του Λ.Ε.Δ.Ε. τίθεται η σφραγίδα του.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Άρθρο 4
Μέλη
    1.Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι οι υπογράφοντες το αρχικό καταστατικό του και όλοι όσοι είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του.
    2.Δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη και:
2.1.     Οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, πλην των Αθηνών, Πειραιώς και θεσσαλονίκης και των οποίων οι Γενικές Συνελεύσεις έλαβαν ή θα λάβουν απόφαση για ένταξη τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.
2.2.     Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι μέλη της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας.
2.3.     Το μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του Τ.Υ.Δ.Ε.
2.4.     Το προσωπικό του Λ.Ε.Δ.Ε. με σύμβαση αορίστου χρόνου.
2.5.     Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και το προσωπικό αορίστου χρόνου των σωματείων ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2676/1998, των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε.
    3.Δεν δικαιούνται να είναι μέλη όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και δια­γραφεί από το Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω ολικής και μόνιμης ανικανότητας τους, μετά την επάνοδο τους για οποιοδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.
    4.Συνταξιούχοι άλλων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται δικηγόροι μετά την συνταξιοδότηση τους, εφεξής δεν δύνανται να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
    5.Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Λ.Ε.Δ.Ε. για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
    6.Το δικαίωμα του μέλους που απορρέει από το καταστατικό αυτό είναι απολύτως προσωπικό, η δε ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται, επιδέχεται όμως αντιπροσώπευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
 
Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής μελών
    1.Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. κάθε δικηγόρου, που είναι μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, περί εντάξεως των μελών του στο Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον ο Σύλλογος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., και υποβολή στο Λ.Ε.Δ.Ε. αίτησης-δήλωσης από κάθε δικηγόρο.
    2.Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. των εγγραφόμενων δικηγόρων στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων, μετά τη λήψη της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για την ένταξη των μελών τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., των αμίσθων υποθηκοφυλάκων και των υπαλλήλων του Τ.Υ.Δ.Ε., του Λ.Ε.Δ.Ε., των Δικηγορικών Συλλόγων και των οικείων σωματείων ενίσχυ­σης και αλληλοβοήθειας, απαιτείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης στο Λ.Ε.Δ.Ε. από κάθε ενδιαφερόμενο. Η αίτηση υποβάλλεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για τα μέλη του, τους υπαλλή­λους του και τους υπαλλήλους των οικείων σωματείων ενίσχυσης και αλ­ληλοβοήθειας, μέσω της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων για τους
άμισθους υποθηκοφύλακες και απευθείας από τους ίδιους, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Δ.Ε.
    3.Κανονισμός ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης εγγραφής και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος.
    4.Η εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., προϋ­ποθέτει και εξυπονοεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρό­ντος καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κα­νονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., πράγμα που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση-δήλωση εγγραφής.
    5.Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο στη δεύτερη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να αποφασίσει, η εγγραφή θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια συντελεστεί.
    6.Ως ημέρα κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα κατα­χώρησης της αίτησης για εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα πότε λήφθηκε η απόφαση για την εγγραφή του.
 
Άρθρο 6
Απόρριψη αίτησης εγγραφής
    1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., αν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος.
    2.Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή μόνο στη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, όχι και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησης της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.
    3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίαση της, κοινοποιεί δε στον ενδιαφερόμενο πρό­σκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
4. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.
 
Άρθρο 7
Δικαιώματα των μελών
Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δε γενικά εξίσου όλες τις ωφέλειες που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους, με βάση όμως το καλώς εννοούμενο συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε. και τη συναίνεση όλων των μελών του σε ό,τι αφορά την ημερήσια χρηματική ενίσχυση ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.
 
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μελών
    1.Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που απορρέ­ουν από το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
    2.Ειδικότερα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:
2.1.     Να μην ενεργούν, με οποιοδήποτε τρόπο, αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.2.     Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του κανονισμού λειτουργίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. και τους νόμους γενικά, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.3.     Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
2.4.            Να παρέχουν κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.5.     Να υποβάλλουν ειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις, με φειδώ και αντικειμενικότητα, για τη διάρκεια της ανικανότητας τους προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.
2.6.     Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή, που συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. και της παροχής των χορηγούμενων ενισχύσεων.
3. Με τις ίδιες υποχρεώσεις βαρύνονται και όσα μέλη απωλέσουν την ιδιότητα τους λόγω συνταξιοδοτήσεως τους συνεπεία γήρατος ή ανικανότητας, καθόλη τη διάρκεια που χορηγείται σαυτά η μηνιαία χρηματική ενίσχυση του άρθρου 20
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΠΟΒΟΛΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 
Άρθρο 9
Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από έγγραφη αίτηση του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Λ.Ε.Δ.Ε. τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
 
Άρθρο 10
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους
Οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. απωλέσει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Λ.Ε.Δ.Ε. παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του από το χρόνο της απώλειας των προϋποθέσεων αυτών. Έτσι παύουν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ιδίως οι συνταξιοδοτούμενοι για οποιοδήποτε λόγο, όσοι μεταβάλλουν επάγγελμα ή εργασία, όσοι αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα τους κλπ. Η απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκδίδεται στη συνέχεια έχει απλά διαπιστωτικό χαρακτήρα.
 
Άρθρο 11
Αποβολή μελών
1.    Τα μέλη αποβάλλουν την ιδιότητα τους:
1.1.     Όταν ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.
1.2.     Όταν από υπαιτιότητα τους δεν πληρώσουν τρεις (3) συνεχόμενες τετραμηνιαίες δόσεις των τακτικών εισφορών του Λ.Ε.Δ.Ε.
1.3.     Όταν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος.
1.4.     Όταν τους επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
    2.Η αποβολή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπό αποβολή μέλους, γΓ αυτό κοινοποιεί σ' αυτό πρόσκληση σε απολογία για το παράπτωμα που το βαρύνει. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης πρέπει να γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί, καίτοι κλήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται ερήμην του.
    3.Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει μόνο προσφυγή στη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, όχι και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησης της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.
    4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λή­ψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίαση της, επιδίδει δε στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινο­ποιείται δέκα ημέρες (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση
δικαιούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
5. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.
 
Άρθρο 12
Πειθαρχικές ποινές
    1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, πειθαρχικές ποινές, μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους, στο οποίο γνωστοποιείται κατόπιν προσκλήσεως του. Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί, καίτοι ειδοποιήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται και ερήμην του.
    2.Οι πειθαρχικές ποινές είναι η επίπληξη, το πρόστιμο, η διακοπή των ενισχύσεων, προσωρινά ή οριστικά, η ανάκληση των χορηγούμενων ή χορηγηθεισών ενισχύσεων, καθώς και η αποβολή του μέλους.
    3.Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
3.1.     Όταν το μέλος δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
3.2.     Όταν το μέλος υποβάλλει ανειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις για τη διάρκεια της αδυναμίας του προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.
3.3.     Όταν το μέλος γενικά με τις πράξεις ή παραλείψεις του προσβάλλει ή θίγει το κύρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 
Άρθρο 13
Αποτελέσματα αποχώρησης και αποβολής
1. Τα μέλη που αποχωρούν από το Λ.Ε.Δ.Ε. ή απόλλυνται την ιδιότητα τους ή αποβάλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. και διαγράφονται από αυτόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών ή των άλλων πόρων που κατέ­βαλαν στο Λ.Ε.Δ.Ε., για την καταβολή δε της εισφοράς τους και για τις λοιπές υποχρεώσεις τους ευθύνονται μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9.
2. Όλα τα μέλη δηλώνουν ότι με την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτούνται οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος τους για επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησης τους ή αποβολής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα εγγεγραμμένα μέχρι σήμερα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τα οποία δηλώνουν την παραίτηση τους αυτή δια της εγκρίσεως της τροποποίησης του καταστατικού.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 
Άρθρο 14
Τακτικοί και έκτακτοι πόροι
    1.Οι πόροι του Λ.Ε.Δ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
    2.Τακτικοί πόροι είναι:
2.1.     Η εφ άπαξ εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές ή εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ.
2.2.     Η μηνιαία τακτική εισφορά κάθε μέλους, η οποία ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές ή δώδεκα (12) ευρώ.
2.3.     Ποσοστό 25% στην ονομαστική αξία των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. που χρησιμοποιούνται από τους δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με τον πόρο αυτό βαρύνονται μόνο οι δικηγόροι και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.
2.4.     Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε.
3.    Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν εκούσιες εισφορές των μελών ή τρίτων,
ως επίσης και κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στην προη-
γούμενη παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές, κληρονομιές ή
κληροδοσίες, ως και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε. εκ μέρους του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδα­πών ή αλλοδαπών ή ιδιωτών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.
4.     Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1. και 2.2. της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού εισπράττονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:
4.1.     για τους δικηγόρους - μέλη, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από διανεμητικούς λογαριασμούς, προεισπράξεις αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που αποφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους,
4.2.     για τους υποθηκοφύλακες, από την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων,
4.3.     για τους υπαλλήλους των Δικηγορικών Συλλόγων και των σωματείων ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους,
4.4.     για τους υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Δ.Ε. με απευθείας καταβολή της εισφοράς τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.
    5.Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1. και 2.2. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποδίδονται σε τρεις (3) ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
    6.Η διαδικασία είσπραξης του πόρου της περίπτωσης 2.3. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθώς και ο τρόπος πληρωμής του από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους σε αναστολή τελούντας δικηγόρους, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    7.Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1., 2.2. και 2.3. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της και μετά από πρόταση του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί ή να τροποποιεί υπάρχοντες πόρους ή να επιβάλλει νέους, καθορίζοντας και τον τρόπο είσπραξης τους.
 
Άρθρο 15
Διασφάλιση Περιουσίας
    1.Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε καταστήματα ή υποκατάστημα της έδρας του. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. φυλάσσει χρηματικό ποσό σε μετρητά, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της εκάστοτε εφάπαξ εισφοράς εγγραφής μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.
    2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε.και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%) των αποθεματικών του, ως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι επτά και ήμισυ επί τοις εκατό (7,5% ) των αποθεματικών του. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε ακίνητα.
    3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωση των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, για κάθε μορφής επένδυση ή τοποθέτηση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείριση τους σε τρίτους.
    4.Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται πάντοτε και από κοινού, από τον Σύμβουλο Ταμία και το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 16 Οικονομική διαχείριση
    1.Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Δ.Ε. τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1ι Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατά την λήξη της οικονομικής χρήσεως συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
    2.Κατά το κλείσιμο της χρήσης δημιουργείται εγγυητικό αποθεματικό κεφάλαιο σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του πλεονάσματος.
    3.Οι πληρωμές του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    4.Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Διευθυντή, του Λογιστή και του Ταμία υπαλλήλου του Λ.Ε.Δ.Ε.
    5.Με Κανονισμό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
 
Άρθρο 17
Ημερήσια χρηματική ενίσχυση
1.    Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί:
1.1.     Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα μόνο του δικηγόρου και του άμισθου υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση, για την αναπλήρωση του εισοδήματος τους, εφόσον από ασθένεια, σωματική ή ψυχική, ή από ατύχημα αδυνατούν πλήρως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ως ασθένεια δεν θεωρείται η εγκυμοσύνη, εκτός αν και από παθολογικά αίτια η εγκυμονούσα αδυνατεί πλήρως να προσφέρει τις υπηρεσίες της.
1.2.     Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου και του άμισθου
υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση για την αναπλήρω­ση του εισοδήματος τους σε περίπτωση στράτευσης τους ως εφέδρων. Δεν χορηγείται η ενίσχυση αυτή στην περίπτωση γενικής επιστρατεύσεως και της κανονικής τους στρατιωτικής θητείας.
1.3.     Σε όλες τις γυναίκες μέλη του χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού.
2.    Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου
δικαιούνται τα μέλη που αναφέρονται σ' αυτήν, μετά την παρέλευση έξι (6)
μηνών από την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και εφόσον η αδυναμία επήλθε
ή ο τοκετός έλαβε χώρα, μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την
εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. Αν όμως το μέλος εγγραφεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορκωμοσία του στο πρώτο λειτούργημα του ή σε περίπτωση δικηγόρων μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγ­γραφή του στο νέο Δικηγορικό Σύλλογο λόγω μεταγραφής, αν προέρχεται από Δικηγορικό Σύλλογο που δεν έχει ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., δικαιούται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση από την ημερομηνία εγγραφής του στον Λ.Ε.Δ.Ε.
    3.Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση ορίζεται σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές ή είκοσι ένα (21) ευρώ για κάθε ημέρα που το μέλος αδυνατεί πλήρως να προσφέρει τις υπηρεσίες του, χορηγείται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνει κατά περίπτωση, περί του αριθμού των ημερών αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών, ανάλογα με την ασθένεια ή το ατύχημα.
    4.Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του διήρκησε περισσότερες από δέκα (10) ημέρες. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που το μέλος έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, θεραπευτήριο ή κλινική ή έχει στρατευθεί, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται έστω και αν η παραμονή για νοσηλεία ή η στράτευση διήρκησε λιγότερες από δέκα (10) ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του, εκτιμώντας τις ειδικότερες περιστάσεις, δύναται να χορηγεί την ημερήσια χρηματική ενίσχυση και όταν η διάρκεια της αδυναμίας του μέλους για προσφορά; των υπηρεσιών είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
* 5. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του από την ίδια αιτί­α, δεν μπορεί όμως αυτή να υπερβεί τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συ­νολικά. Στην περίπτωση του εδαφίου 2 της περιπτώσεως 1.1. της παρα­γράφου 1 του άρθρου αυτού η ημερήσια χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν η αδυναμία της εγκυμονού­σες για προσφορά των υπηρεσιών της οφείλεται οπωσδήποτε και αναμ­φισβήτητα σε αίτια άσχετα προς την εγκυμοσύνη. Νέα ημερήσια χρηματι­κή ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του προέρχεται από άλλη νεώτερη και μεταγενέστερη αιτί­α ή από την ίδια αιτία εφόσον όμως στην τελευταία περίπτωση αυτή παρήλθε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της χορήγησης της προηγούμενης χρηματικής ενίσχυσης. Η χρηματική ενίσχυση της περι­πτώσεως 1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισούται με την ημε­ρήσια οικονομική ενίσχυση τριάντα (30) ημερών.
6. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει τριμελές ιατρικό συμβούλιο, το οποίο και θα εξετάσει το μέλος που αδυνα­τούσε ή αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω ασθενείας, αν δε από την εξέταση διαπιστωθεί το ανίατο της νόσου και η ολική και μόνιμη αδυναμία του για προσφορά των υπηρεσιών του, αποφασίζει την κατα­βολή της ενίσχυσης λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας και προβαίνει στην διαγραφή του από μέλος. Στην περίπτωση αυτή κάθε ποσό που κα­ταβλήθηκε για ημερήσια ενίσχυση λόγω ασθενείας συμψηφίζεται με τη χορηγούμενη εφάπαξ ενίσχυση.
 
Άρθρο 18
Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος
    1.Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο παραιτούνται από την ενεργό υπηρεσία και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό τους φορέα, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση ανάλογη με το χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. Η ενίσχυση αυτή χορηγεί­ται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε., όσοι όμως έχουν γραφτεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι αυτήν την τροπο­ποίηση του καταστατικού αρκεί να έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. Η συμμετοχή του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει από την ημερομηνία της εγγραφής του σ'αυτόν.
    2.Οι διοριζόμενοι εφεξής δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβα­νόμενοι ως υπάλληλοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., Δικηγορικούς Συλλόγους και στα σωματεία ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας του άρθρου 31 του Ν. 2676/1998 μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δεν δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εκτός αν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.
    3.Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση ορίζεται για όσους εξήλθαν της ενερ­γού υπηρεσίας το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1993 μέχρι 31 Δε­κεμβρίου 1996 στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ή χίλια τετρακόσια εξήντα επτά και τριάντα πέντε (1.467,35) ευρώ και για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 μέχρι 31-12-2000 στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευ­ρώ.
4. Στα μέλη που εξέρχονται της ενεργού υπηρεσίας από 1-1-2001 και συνέχεια θα καταβάλλεται ως εφάπαξ χρηματική ενίσχυση το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ, ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευρώ, το οποίο όμως θα προσαυξάνε­ται κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) δρχ ή τριακόσια εξήντα έξι και ογδόντα τέσσερα (366,84) ευρώ, για κάθε επί πλέον της διετίας έτος συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και μέχρι του ορίου συνολικά των δέκα (10) ε­τών.
 
Άρθρο 19
Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή
Θανάτου
    1.Σε περίπτωση ολικής μόνιμης ανικανότητας του μέλους ή θανάτου αυτού, χορηγείται σ'αυτό ή στην οικογένεια του ανάλογα, εφάπαξ χρημα­τική ενίσχυση, εφόσον έχει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχή στο ΛΕ.Δ.Ε. Για όσους όμως γράφτηκαν στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι αυτήν την τρο­ποποίηση του καταστατικού , η χρηματική αυτή ενίσχυση χορηγείται ανε­ξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.
    2.Το ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης καθορίζεται για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 1992 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ή δύο χιλιάδες εννιακόσια τριά­ντα τέσσερα και εβδομήντα (2.934, 70) ευρώ και για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας από την 1η Απριλίου 1993 στο ποσό των δύο εκατομ­μυρίων (2.000.000) δραχμών ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευρώ. Από 1-1-2001 ισχύουν ανάλογα όσα ανα­γράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του παρόντος.
    3.Η παράγραφος 2 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και για την χρηματική ενίσχυση του παρόντος άρθρου.
    4.Ως οικογένεια του δικαιούχου θεωρούνται ο ή η σύζυγος και τα τέκνα του, οι οποίοι λαμβάνουν τη χρηματική ενίσχυση ισομερώς. Αν δεν υπάρ­χουν σύζυγος και τέκνα, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται ισομερώς στους γονείς του αποβιώσαντα. Αν δεν υπάρχουν γονείς περιέρχεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως έκτακτος πόρος.
 
Άρθρο 20
Μηνιαία χρηματική ενίσχυση
    1.Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέχρι την 31-12-1995 εγγεγραμμένα μέλη του, που συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και συνέχεια και δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των άρθρων 18 και 19 του παρόντος, μηνιαία χρηματική ενίσχυση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ή ογδόντα οκτώ και τέσσερα (88,04) ευρώ.
    2.Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν εγγραφεί από 1-1-1996 και συνέχεια, θα δικαιούνται να εισπράττουν την μηνιαία τακτική ενίσχυση όταν θα συ­μπληρώνουν μια δεκαετία συνεχούς και συνεπούς συμμετοχής τους στον λογαριασμό.
    3.Στο χρονικό περιορισμό της δεκαετίας δεν υπάγονται τα μέλη εκείνα που συνταξιοδοτούνται λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας.
    4.Για τα μέλη που συνταξιοδοτούνται από 1-1-2001 και συνέχεια, το μηνιαίο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ή ογδόντα οκτώ και τέσσερα (88,04) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) δρχ ή τρία και εξήντα επτά (3,67) ευρώ, για κάθε επί πλέον της διετίας έτος συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και μέχρι του ορίου των δέκα (10) ετών.
    5.Για την χορήγηση αυτής της ενίσχυσης στους διοριζόμενους δικηγό­ρους μετά το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται οι δια­τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος.
    6.Η μηνιαία τακτική ενίσχυση είναι προσωποπαγής, διακόπτεται δε με το θάνατο του δικαιούχου και δεν κληρονομείται, ούτε και εκχωρείται.
 
Άρθρο 21
Γενικές διατάξεις
    1.Για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, το δικαιούχο μέλος και σε περίπτωση θανάτου του οι συγγενείς του, πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Λ.Ε.Δ.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει αυτές, οι οφειλή συμψηφίζεται με την δικαιούμε­νη ενίσχυση.
    2.Οι ενισχύσεις του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι άσχετες με οποιεσδήποτε τυχόν καταβολές από τα σωματεία αλληλοβοή­θειας των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ή τους ασφαλιστικούς οργανι­σμούς ή τις ασφαλιστικές εταιρίες.
    3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικη­τικού Συμβουλίου, αυξομειώνεται το ύψος των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε.
    4.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του (Κανονισμό) καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, τον τρόπο καταβολής αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφα­λαίου αυτού.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
 
Άρθρο 22
Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι: α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
    1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και απο­φασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν κα­ταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπα­χθεί όμως στη κρίση της μετά από απόφαση την πλειοψηφίας του αριθ­μού των μελών του οργάνου, οπότε αυτή έχει την ευθύνη. Η Γενική Συνέ­λευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
    2.Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια:
2.1.      Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Ε­πιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.2.      Να εγκρίνει και να αναμορφώνει τον προϋπολογισμό.
2.3.      Να εγκρίνει τον ισολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.4.      Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλί­ου.
2.5.      Να αναθεωρεί, να ανακαλεί και να επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.6.      Να αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον της σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
2.7.      Να αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.8.      Να παύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλο το Διοικητικό Συμ­βούλιο αν παραβαίνουν το παρόν καταστατικό ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του.
2.9.      Να εγκρίνει την αποβολή των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.10.   Να αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτου.
2.11. Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
2.12. Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, τη διά­λυση του και τον διορισμό εκκαθαριστών.
2.13. Να ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τους δωρητές και τους ευεργέτες του.
 
Άρθρο 24
Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση
1.    Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται:
1.1.    Οι δικηγόροι - μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Προέδρους ή τους νομί­μους αναπληρωτές τους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε.
1.2.    Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπλη­ρωτή του της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, της οποίας είναι μέλη.
1.3.    Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών από τον εκάστοτε διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.    Κάθε εκπρόσωπος έχει τόσες ψήφους όσα τα εγγεγραμμένα στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέλη του Συλλόγου ή της νωσης που εκπροσωπεί, ενώ ο διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. έχει τόσες ψήφους όσοι και οι υπάλληλοι - μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. Ειδικά όμως όπου η ψηφοφορία είναι μυστική κάθε εκπρόσωπος των μελών διαθέτει, για εξασφάλιση της μυστικότητας των εκλογών, μία μόνο ψήφο.
 
Άρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά μεν μια φορά το χρόνο, τον Απρί­λιο ή Μάιο, έκτακτα δε, αν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων των μελών. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους αι­τούντες, να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο.
    2.Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέ­ρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα, εκτός αν υπάρχει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλί­ου, οπότε καλείται σε τρεις (3) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, πρέπει δε να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τρόπο σαφή, στην περίπτωση δε της σύγκλησης για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη , πρέπει να αναφέρεται και αυτή. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται με συ­στημένη επιστολή στους εκπροσώπους των μελών ή με fax. Η ημέρα της αποστολής και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της προθεσμίας σύγκλησης.
    3.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα που ανα­γράφονται στην πρόσκληση, για να αποφασίσει δε για θέμα που δεν α­ναγράφεται στην πρόσκληση πρέπει να παρευρίσκονται όλοι οι εκπρό­σωποι των μελών και να μη διαφωνεί κανένας για τη λήψη απόφασης.
    4.Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέ­λευση, πρέπει τα μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι να είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσω­ποι. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, θεωρείται δε ότι υπάρχει μέχρι τη λήξη της όσα μέλη και αν παραμείνουν σ'αυτήν. Αν δεν υπάρχει απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας, εκτός αν η σύγκληση έγινε για λόγους έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί να παρευ­ρίσκεται οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσώπων των μελών. Στην επαναλη­πτική Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι καλούνται όπως στην παράγραφο δύο του παρόντος άρθρου, εκτός αν στην αρχική πρόσκληση αναγραφό­ταν πότε θα γίνει η επαναληπτική συνέλευση σε περίπτωση μη ύπαρξης
απαρτίας, οπότε δεν καλούνται ούτε οι παρόντες ούτε οι απόντες εκπρό­σωποι των μελών.
    5.Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέ­λευση που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των εκπροσώπων των μελών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύ­τερο (1/2) των μελών του. Για τη μεταβολή του σκοπού του Λ.Ε.Δ.Ε. απαι­τείται η συναίνεση όλων των μελών, η συναίνεση δε των απόντων δίδεται εγγράφως.
    6.Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφο­φορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδοτήσεις.
    7.Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, κατευθύνει τη συζήτη­ση, δίνει το λόγο στους επιθυμούντες και τους τον αφαιρεί αν παρεκτρέ­πονται, φροντίζει γενικά για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και λήψη αποφάσεων και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέ­λευσης.
    8.Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβά­νονται καταχωρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό βιβλίο, τα πρακτικά, μετά δε από αίτηση εκπροσώπου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακρι­βώς τη γνώμη του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρό­ντων και απόντων εκπροσώπων των μελών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, τα δε αντίγραφα αυτών μόνο από τον Πρόεδρο.
    9.Δεν δικαιούται να ψηφίσει εκπρόσωπος των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργη­ση δίκης μεταξύ του Λ.Ε.Δ.Ε. και του εκπροσώπου ή της συζύγου του ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.
    10.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυ­στική.
    11.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψη­φία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. Εξαι­ρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
    12.Για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση και δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό λύνεται με ψηφοφορία των εκπρο­σώπων των μελών.
 
Άρθρο 26
Τακτική Γενική Συνέλευση
Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του για όσα έγιναν τη προηγού­μενη χρονιά, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης και ύστερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της δια­χείρισης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της καινούργιας χρονιάς, που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Άρθρο 27
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεων του και α­ποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του.
2.   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
2.1.     Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέ­λευσης και των διατάξεων του καταστατικού αυτού.
2.2.     Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.3.     Ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.
2.4.     Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προπαρασκευάζει τα θέματα που θα συζητηθούν και εισηγείται γι'αυτά.
2.5.     Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του έτους.
2.6.     Συντάσσει και τηρεί την αλληλογραφία.
2.7.     Κρατά και φυλάσσει τα αρχεία των μελών και τη σφραγίδα του Λ.Ε.Δ.Ε.
2.8.     Αποφασίζει για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Λ.Ε.Δ.Ε. και τη διαγραφή των μελών, όπως ορίζει αυτό το καταστατικό.
2.9.     Καθορίζει τα καθήκοντα του Διευθυντή και του προσωπικού του Λ.Ε.Δ.Ε., προσλαμβάνει αυτούς.
2.10.  Ορίζει ειδικές επιτροπές από μέλη του, για τη μελέτη και εισήγηση διαφόρων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Λ.Ε.Δ.Ε.
2.11.  Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα ή για την παρέμβαση σε εκκρεμή δίκη, για το συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε. και ορίζει για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο δικηγόρο.
 
Άρθρο 28
Συγκρότηση σε σώμα - Θητεία
    1.Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συ­νέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία, που συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
    2.Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν οι ακόλουθοι:
2.1.      όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί οτο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως και ένας δικηγόρος που υποδεικνύεται από το Διοι­κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, εφόσον έχει συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια δικηγορία
2.2.      ο πρόεδρος της ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και
2.3.      ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.
    3.Τα τακτικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται στην πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψή-φισε, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντι­πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέ­δρου, Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
    4.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια, αρχίζει την 1π Ιανουαρίου του επομένου έτους από την εκλογή του και λήγει την 31ι Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.
    5.Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Αν παραιτη­θεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας του ο Πρόε­δρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο Ταμίας, καλείται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη νέο του σύνθεση, εκλέγει τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Γραμματέα ή Ταμίο κατά περίπτωση.
 
Άρθρο 29
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων
1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα έκτακτα όταν κριθεί αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν από τον Πρόεδρο αντίγραφα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους, στην οποία πρέ[1] να αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωσι Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της αίτησης, διαφορετικά συγκαλείται τους αιτούντες για τη συζήτηση μόνον των θεμάτων που αναγράφονται στην αίτηση τους
    2.Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στα γραφεία του ή και εκτός αυτών αν αποφασίσει αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμ­βούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του με συστημένη επιστολή ή με fax τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και στην οποία ανα­γράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και τα θέματα για συζήτηση. Δεν απαιτεί­ται η αποστολή πρόσκλησης αν η ημερομηνία και τα θέματα της συνεδρί­ασης είχαν οριστεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, εκτός αν κάποιο μέλος ήταν απόν, οπότε αποστέλλεται μόνο σ'αυτό η πρόσκληση.
    3.Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρου­σία πέντε (5) τουλάχιστο μελών του, οπωσδήποτε δε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, συμπεριλαμβανομένου στον αριθμό των πέντε. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασί­σει το αντίθετο, σ'αυτές δε έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών και κάθε άλλο μέλος μετά από απόφαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.
    4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά θέματα ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι συζητήσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ­βουλίου, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    5.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, καλείται στην επόμενη συ­νεδρίαση να δώσει εξηγήσεις για την απουσία του. Αν δεν προσέλθει ή αν οι λόγοι που θα προβάλει δεν είναι επαρκείς εκπίπτει του αξιώματος του.
6. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αλλά μόνον προ­σφυγή ενώπιον της Γ ενικής Συνέλευσης, η οποία ασκείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου έξι (6) του παρόντος καταστατικού.
 
Άρθρο 30
Ειδικά καθήκοντα
    1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές και λοιπές διοικητικές κα άλλες αρχές. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, κατάρτιζε την ημερήσια διάταξη, κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων του Διοι κητικού Συμβουλίου, προεδρεύει και διευθύνει αυτές, δίνει το λόγ( σ'αυτούς που το ζητάνε και τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υ πογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοι κητικού Συμβουλίου, ως επίσης όλα τα έγγραφα. Επιβλέπει και φρόντιζε για τη σωστή τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενική Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου Όταν ο Πρόεδρος αποΐι σιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντ του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένα μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό μετά από ψηφοφορία.
    2.Ο Γραμματέας διευθύνει τη γραμματεία του Λ.Ε.Δ.Ε., τηρεί τα βιβλί πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ ενική Συνέλευσης, ως και τα λοιπά βιβλία του, φροντίζει για την ενημέρωσ τους και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά της Γενικής Συν λευσης και όλα τα έγγραφα του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικ< θιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του.
    3.Ο Ταμίας επιβλέπει την ακριβή και πιστή τήρηση των λογιστικό βιβλίων και στοιχείων. Ενεργεί με το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε. τις αναλ ψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα επενδεδ μένα κεφάλαια αυτού. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικ θιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του.
 
Άρθρο 31
Έξοδα μελών - Ευθύνη - Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου
    1.Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του, καταβάλ­λονται τα έξοδα κίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους στις συνε­δριάσεις, ως επίσης και τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Λ.Ε.Δ.Ε. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα μεταξύ τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις διατά­ξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων, δεν έχουν όμως καμιά ευθύ­νη για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν, ε­κτός αν εκ των υστέρων τις ενέκριναν.
    2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση.
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Άρθρο 32
Εξελεγκτική Επιτροπή
    1.Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλί­ου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή, που απο­τελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των μελών στη Γενική Συνέλευ­ση, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίοι ε­κλέγονται, μαζί με δύο αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επι­τροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
    2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της, που συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα, εκλέγει από τα μέλη της το Πρόεδρο της, που είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση της και γενικά για τη λειτουργία της. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθίσταται από το πρώτο κατά τη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
    3.Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε. και για το σκοπό αυτό συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση όπου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να δίνει στην Εξε­λεγκτική Επιτροπή τα βιβλία της διαχείρισης και όλα γενικά τα δικαιολο­γητικά.
    4.Εκτός από τον τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την διαχείριση της Περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και προς όλα τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΚΛΟΓΕΣ
 
Άρθρο 33
Εκλογές - Εκλογικό σύστημα
    1.Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίοι και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επι τροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν την έναρξη τω αρχαιρεσιών. Τα μέλη της δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Διοικηι κό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
    2.Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες ατι στέλλονται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή ι χρι και την έναρξη των αρχαιρεσιών.
    3.Μετά τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων η Εφορευτική Ε τροπή συντάσσει τα ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφί ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή
παραλαμβάνει τη κάλπη, την οποία σφραγίζει, αφού προηγούμενα την ελέγξει, διαμορφώνει ένα κατάλληλο μέρος που θα αποσύρονται τα μέλη για να ψηφίσουν, με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και πα­ραδίδει σε κάθε εκπρόσωπο των μελών από ένα φάκελλο και ένα ψηφο­δέλτιο, στο οποίο θέτει μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι οι εκλε­γόμενοι.
    4.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, επιστα-τεί ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές σύμφωνα με τους νόμους, το καταστα­τικό του Λ.Ε.Δ.Ε. και το μητρώο μελών, αποφαίνεται δε προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.
    5.Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει του εκλεγέντες κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθέ­νας. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσ­σει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος των εκπροσώπων των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ­βουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γε­νικής Συνέλευσης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΒΙΒΛΙΑ
 
Άρθρο 34
Βιβλία του Λ.Ε.Δ.Ε.
Ο Λ.Ε.Δ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικά ή έντυπα τα παρακάτω βιβλία
    1.Μητρώο μελών, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    2.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
    3.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
    4.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
        5.Βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση του διπλογραφι­κού συστήματος.
        6.Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα του Λ.Ε.Δ.Ε.
        7.Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
            8.Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Άρθρο 35
    1.Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. η περιουσία του, μετά την εκ­καθάριση που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, περιέρχεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ενταχθεί σ'αυτόν, στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για διάλυση.
    2.Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων.
    3.Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε κατά την αριθ. 21/26-5-2001, συνε δρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., αποτελείται δε από τριάντ πέντε (35) άρθρα και τροποποιεί το από 25-9-1993 καταστατικό, που· γκρίθηκε με την με αριθμό 3644/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοί κείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικεί Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/5-1-1994, το οποίο επίσης είχε τροτ ποιήσει το αρχικό από 14-7-1991 καταστατικό, που είχε εγκριθεί με τη αριθμό 3616/1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αι ντα αριθμό 18194/22-1-1992, η οποία και είχε αναγνωρίσει το Λ.Ε.Δ.Ε.
Το καταστατικό αυτό θα ισχύσει από τη δημοσίευση του στο Βιβλίο Σω­ματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 
ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΙΟΥ 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Κωτούλας                                             Λάμπρος Γκάνης        
 
    
 
 
Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
Έχοντας υπόψη του:
Τα άρθρα, 5 παρ. 3, 16 παρ. 5 και 21 παρ. 4 του από 26-5-2001 κατα­στατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3566/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αποφασίζουμε
 
Άρθρο 1
Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής στο Λ.Ε.Δ.Ε.
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να καταστεί μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του, τα εξής δικαιολογητικά:
1.1.     αίτηση - δήλωση με την οποία θα ζητά την εγγραφή του σ'αυτόν και στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. , του Κανονισμού του,των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΔΕ.
1.2.     βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για τους δικηγόρους και τους υπαλλήλους του,του οικείου Σωματείου για τους υπαλλή­λους του Σωματείου Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2676/1998, του Διευθυντή του Τ.Υ.Δ.Ε. για τους υπαλλήλους του και της Ένωσης Αμίσθων Υποθη­κοφυλάκων για τα μέλη της. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφονται ι: η χρονολογία γέννησης του υποψηφίου μέλους, η ημερομηνία ορκωμο­σίας του, η ημερομηνία εγγραφής του στο Σύλλογο ή ανάληψη
καθηκόντων στην υπηρεσία του, η τυχόν ιδιότητα του συνταξιούχου άλλου κλάδου, η ακριβής εργασιακή σχέση για τους έμμισθους υπαλλήλους και η τυχόν αναστολή άσκησης του λειτουργήματος.
    2.Στην αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου δικηγόρου θα περιέχεται οπωσδήποτε ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εξουσιοδότηση και πληρεξου-σώτητα προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, για την εκπροσώπηση του στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. και για την παρακράτηση από τους διανεμητικούς λογαριασμούς και τις λοι­πές πηγές της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς.
    3.Στην αίτηση-δήλωση των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων, των Σωματείων Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας, του Τ.Υ.Δ.Ε. και του Λ.Ε.Δ.Ε., θα περιέχεται ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή και πληρε­ξουσιότητα προς το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε. να τους εκπροσωπεί στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. Ακόμα θα περιέχεται ειδική εντολή στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή του Σωματείου ή του Διευ­θυντή του Τ.Υ.Δ.Ε. ή Λ.Ε.Δ.Ε. για την παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς.
    4.Στην αίτηση-δήλωση των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων θα περιέχεται η ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή και πληρεξουσιότητα προς το Διοι­κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, για την εκ­προσώπηση κάθε μέλους στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
 
   Άρθρο 2
Οικονομική διαχείριση
    1.Ο προϋπολογισμός κάθε έτους συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του μηνός Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους που αφορά.
    2.Τα επί μέρους κονδύλια εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ανάλογα των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων της προηγούμενης χρήσης, ως και των πραγματοποιούμενων εσόδων και εξόδων της τρέχουσας χρήσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
    3.Ο Ισολογισμός και Απολογισμός κάθε έτους συντάσσεται και εγκρί­νεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 311 Μαρτίου του κάθε επόμε­νου έτους, διαβιβάζεται δε στην Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι την 30π Α­πριλίου, προκειμένου αυτή να ενεργεί την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε.
    4.Το σύνολο των παραστατικών στοιχείων είσπραξης και πληρωμής, όπως και της λογιστικής απεικόνισης χρεωπιστώσεων (γραμμάτια, εντάλ­ματα, συμψηφιστικά κλπ) τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας του Λ.Ε.Δ.Ε. και καταστρέφονται μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.
 
Άρθρο 3
Ενισχύσεις προς τα μέλη Ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια
    1.Η καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους (δικηγόρους και άμισθους υποθηκοφύλακες) προϋποθέτει την άμεση και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση έγγραφη ειδοποίηση κάθε δικαιούχου προς το Λ.Ε.Δ.Ε. ή το Σύλλογο που ανήκει ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της ανικανότητας από αρμόδια πρόσωπα.
    2.Για την καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή στο Λ.Ε.Δ.Ε. έγγραφης αίτησης του δικαιούχου με το σχετικό αίτημα προς ενίσχυση, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητι­κά:
2.1.     πιστοποιητικό θεραπευτηρίων ή θεραπόντων γιατρών, στο οποίο θα
βεβαιώνεται το είδος της πάθησης, η διάρκεια της νοσηλείας στο θερα­πευτήριο, το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος αποθεραπείας ή ανικανότητας προς εργασία,
2.2.     πιστοποιητικό γιατρού κατά την κρίση και την επιλογή του Προέδρου του οικείου Συλλόγου, ο οποίος αμείβεται από το Λ.Ε.Δ.Ε.,
2.3.     έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλό­γου, με την οποία θα βεβαιώνεται το ακριβές διάστημα αποχής του
δικηγόρου από το λειτούργημα του και η αιτία της ανικανότητας για εργασία, συνοδευόμενη με αντίγραφο του μηχανογραφικού εντύπου ή με σχετική βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτουν οι πάσης φύ­σεως δικηγορικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ασθε­νή κατά τον χρόνο της ανικανότητας του.
    3.Τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά το πέρας της ανικα­νότητας και αποχής από τα καθήκοντα του δικαιούχου της ενίσχυσης ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, όχι όμως σε μικρότερα των 15 ημε­ρών ανικανότητας.
    4.Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, αντί της βεβαίωσης της παραγράφου 2.3. του άρθρου αυτού θα υποβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. αντίγραφο της από­φασης του Προέδρου Πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωση τους στα καθήκοντα του Υποθηκοφύλακα, μαζί με υπεύθυνη δήλωση τους του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσης τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι για εργασία.
 
Άρθρο 4
Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για τοκετό
Για την καταβολή της Η.Χ.Ε. λόγω τοκετού, που καταβάλλεται πά­ντοτε μετά τον τοκετό, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλεται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ιατρική βεβαίωση από αρμόδιο που να αποδεικνύει ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό.
Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού δικαιούνται όλες οι γυ­ναίκες μέλη του ΛΕΔΕ.
 
 Άρθρο 5
 Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση σε στρατευμένους
Για την καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης λόγω στράτευσης (σε εφέδρους δικηγόρους ή υποθηκοφύλακες) απαιτείται η υποβολή αίτη­σης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλ-
λονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά των αρμοδίων στρατιωτικών αρ­χών από τα οποία αποδεικνύονται οι ημέρες στράτευσης.
 
Άρθρο 6
Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία
Για την καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης κατά την έξοδο από την υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται:
    1.αντίγραφο του πιστοποιητικού του Συλλόγου ή της αρμόδιας υπηρε­σίας, που υποβλήθηκε στο συνταξιοδοτικό φορέα για την απονομή της σύνταξης του και
    2.βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών δεν υπήρξε συνταξιούχος άλλου κλάδου ούτε διορίσθηκε δικηγόρος μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας του.
 
Άρθρο 7
Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση θανάτου ή ολικής μόνι­μης ανικανότητας
Για την καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης λόγω θανάτου ή ολικής ανικανότητας, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση:
    1.ιατρικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ολική μόνιμη ανικα­νότητα του,
    2.ληξιαρχική πράξη θανάτου του μέλους,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του μέλους
        3.βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο δικαιούχος που απεβίωσε ή έγινε ολικά και μόνιμα ανίκανος, δεν ήταν συνταξιούχος άλλου κλάδου, ούτε διορίσθηκε δικηγόρος μετά το πεντηκοστό έτος της ηλι­κίας του και
4. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προ­κύπτει η υποβολή αίτησης για παραίτηση του δικαιούχου ένεκα της ολικής και μόνιμης ανικανότητας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής από την οποία να αποδεικνύεται η κατάσταση αυτή της ολικής και μόνιμης ανικανότητας.
 
Άρθρο 8
Γενική διάταξη για την καταβολή των ενισχύσεων
    1.Για την καταβολή όλων των ενισχύσεων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. Το Διοικητικό Συμ­βούλιο όμως δικαιούται να εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή των υπηρεσιών του να αποστέλλει αμέσως με τη λήψη της αίτησης και πριν από την έ­γκριση της, τις παροχές που αποδεικνύονται έγγραφα και είναι μη αμφι­σβητήσιμες, όπως π.χ. στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου, θανάτου, συ­νταξιοδότησης κλπ.
    2.Όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται το συντομώτερο δυνατόν και α­ποστέλλονται στο δικαιούχο με ταχυδρομική επιταγή ή τραπεζική εντολή ή άλλο ταχύτατο μέσο ή με κατάθεση σε ατομικούς τραπεζικούς λογαρια­σμούς.
    3.Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των μελών του ΛΕΔΕ παραγράφονται εφόσον παρέλθη άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την γέννη­ση τους μέχρι την πρωτοκόλληση της σχετικής αιτήσεως.
    4.Απαγορεύεται η σωρευτική, διαδοχικά, είσπραξη της ημερήσιας χρη­ματικής ενίσχυσης και της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης ένεκα ολικής μόνιμης ανικανότητας. Τυχόν καταβληθέντα χρηματικά ποσά για ημερή­σια αποζημίωση,λόγω ασθενείας, συμψηφίζονται προς ισόποσο τμήμα της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω ολικής ανικανότητας.
    5.Απαγορεύεται η σωρευτική, διαδοχικά, είσπραξη της χρηματικής ενί­σχυσης λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας και της εφ' άπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω εξόδου από την ενεργό υπηρεσία.
 
Άρθρο 9
     Υπερήμερη καταβολή εισφορών.
1.     Η υπαίτια καθυστέρηση καταβολή των κάθε φύσεως οικονομικών
υποχρεώσεων προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ.
2 του καταστατικού, συνεπάγεται:
1.1.     την έναρξη τόκων υπερημερίας σε βάρος του οφειλέτη και υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της προθεσμίας προς εξόφληση των κάθε φύσεως υποχρεώσεων,
1.2.     την αναστολή της υποχρέωσης προς καταβολή κάθε παροχής προς το υπερήμερο μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. Έτσι η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων ή της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων ή των μελών - υπαλλήλων κλπ. προς το Λ.Ε.Δ.Ε., συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή του δικαιώ­ματος του μέλους να διεκδικήσει την οποιαδήποτε παροχή του.
2.     Η άρση της αναστολής επέρχεται μετά την πλήρη εξόφληση της οφει-
λής κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
 
Αθήνα 22-2-2003
           Ο Πρόεδρος                      Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
 
Τα Μέλη
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΩΣΗΣ
(Ταμίας) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ
 
 
Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Λ.Ε.Δ.Ε.
Ιστορικό της ίδρυσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
Η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής, με αποτέλεσμα να το συνοδεύει καθημερινά το άγχος και η ασθένεια και πολλές φορές να επακολουθεί ο πρόωρος θάνατος, αποτέλεσαν το ερέθισμα για την εξεύρεση βιώσιμης, αυτοδύναμης, εξυπηρετικής και οικονομικής λύσης του όλου προβλήματος, ενόψει του ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν κάλυπτε τους κινδύνους αυτούς από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου. Υπήρχαν βέβαια τα Ταμεία Προνοίας, δεν διέθεταν όμως τέτοια όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και όσοι διέθεταν δεν κάλυπταν πλήρως την παραπάνω ανασφάλεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπήρχε ανισότητα εισφορών και παροχών.
Έτσι στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. στις 15-4-1989 ομόφωνα α­ποφασίστηκε η μελέτη του όλου προβλήματος και η υποβολή πρότασης για την επίλυση του. Αρχικά εξετάστηκαν προτάσεις διαφόρων ασφαλιστι­κών εταιρειών για την ομαδική ασφάλιση των δικηγόρων που υπάγονταν στο Τ.Υ.Δ.Ε., απορρίφθηκαν όμως γιατί, ήταν μεν μια εύκολη λύση η ομα­δική ασφάλιση, ήταν όμως συγχρόνως ανεξέλεγκτη και τελικά για τον λό­γο αυτό απρόσφορη. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η σύνταξη αναλογιστι­κής μελέτης από ειδικούς για να υπάρξει σαφής εικόνα του προβλήματος, στη Γενική Συνέλευση δε του Τ.Υ.Δ.Ε. της 7-10-1989 αποφασίστηκε τελι­κά η αυτασφάλιση των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. με νόμιμο σχήμα, που θα κα­θοριζόταν μετά την κατάθεση της αναλογιστικής μελέτης, η οποία είχε α­νατεθεί στον καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Ζευγαρίδη.Αποφασίστηκε επίσης η σύσταση επιτροπής που απετελείτο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου­λίου του Τ.Υ.Δ.Ε. Παναγιώτη Παπανδρέου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων), Αριστείδη Αγάτσα (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών), Κων/νο Ορφανό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης), Αριστείδη Παπαοικονόμου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως), Ευάγγελο Μπούρο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας) και Νικόλαο Καράκο (εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών), ως επίσης και από τους Δημήτριο Ζηνόζη (Πρόεδρο του Δι­κηγορικού Συλλόγου Πατρών), Γεώργιο Δουβαλόπουλο (Πρόεδρο του Δι­κηγορικού Συλλόγου Λάρισας) και Κων/νο Αναγνωστόπουλο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων).
Στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. της 13-5-1990 έγινε αναλυτική ει­σήγηση του όλου θέματος από την Επιτροπή καθώς και συγκεκριμένη πρόταση για το θεσμό της αυτασφάλισης με τρεις βασικούς στόχους, την ημερήσια αποζημίωση, την αποζημίωση λόγω θανάτου και την εφάπαξ α­ποζημίωση σε όσους συνταξιοδοτούνται. Μετά και τη μελέτη του καθηγη­τή κ.Σπυρίδωνα Ζευγαρίδη, η οποία συντάχθηκε με την ουσιαστική συμμετοχή του Δ/ντή του Τ.Υ.Δ.Ε. κ. Θωμά Τσαντήλα, ομόφωνα η γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση και ανέθεσε στην Επιτροπή να συντάξει νομοθετικό κείμενο που θα προέβλεπε τη διεύρυνση των σκοπών του Τ.Υ.Δ.Ε. με τροποποίηση του ν. 4507/66 ώστε να είναι επιτρεπτή η δημιουργία κλάδου πρόνοιας με τους παραπάνω βασικούς στόχους. Η Επιτροπή συνέταξε το νομοθετικό κείμενο , αλλά η αρμόδια Υπουργός κ. Μαριέττα Γιαννάκου αρνήθηκε να προβεί στην τροποποίηση γιατί υπήρχε η σκέψη κατάργησης των Ταμείων Προνοίας.
Στις 24-2-1991 συνέρχεται σε συνεδρίαση η νέα Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. η οποία αποφασίζει οριστικά την ίδρυση αυτοδύναμου φορέ­α, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών, με την επωνυμία «Λο­γαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών» (Λ.Ε.Δ.Ε.), ανέθεσε δε σε Επιτροπή, που αποτελείτο από τα μέλη - δικηγόρους του Διοικητικού Συμ­βουλίου του Τ.Υ.Δ.Ε., ήτοι τους Αριστείδη Παπαοικονόμου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως), Παναγιώτη Παπανδρέου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων), Κων/νο Αναγνωστόπουλο (Πρό­εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων), Κων/νο Ορφανό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρουπόλεως) και Μιλτιάδη Ελληνικό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας) και από τους Δημήτριο Ζηνόζη (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών), Γεώργιο Δουβαλό­πουλο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας) και Ευάγγελο
Μπούρο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας) να προχωρή­σουν στη μελέτη ίδρυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. με τη μορφή σωματείου του Αστι­κού Κώδικα και στη σύνταξη του καταστατικού. Αποφασίστηκε επίσης να συνέλθουν μέχρι τις 20-3-1991 οι Γενικές Συνελεύσεις των Δικηγορικών Συλλόγων για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή εξουσιοδότη­σης για την υπογραφή του τελικού κειμένου του καταστατικού.
Στις 27-4-1991 συνέρχεται η Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. η οποία εγκρίνει τις τελικές προτάσεις της Επιτροπής και εκλέγει την Διοικούσα Ε­πιτροπή του Λ.Ε.Δ.Ε. που μετά τη συγκρότηση της σε σώμα, αποτελείτο από τους Παναγιώτη Παπανδρέου, ως Πρόεδρο, Γεώργιο Δουβαλόπουλο ως Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Ζηνόζη ως Γενικό Γραμματέα, Κων/νο Αναγνω­στόπουλο, Μιλτιάδη Ελληνικό, Ευάγγελο Μπούρο, Κων/νο Ορφανό, Αρι­στείδη Παπαοικονόμου και Μιχαήλ φαρσάρη ως μέλη . Η Επιτροπή συνέ­ταξε το τελικό κείμενο και στις 14-7-1991 συνήλθε η ιδρυτική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. η οποία ενέκρινε το από 14-7-1991 καταστατικό του.
Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που υπέγραψαν την ιδρυτι­κή πράξη και το καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε. ήταν οι: 1) Βλασσόπουλος Ιω­άννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αγρινίου, 2) Μπούρος Ευάγγελος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αμαλιάδας, 3) Τσαμπούλας Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας, 4) Δημητρακάκης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Βέροιας, 5) Τσακαλέας Α­ριστείδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Βόλου, 6) Ναλμπάντη Σουλτάνα, Γ. Γραμμα­τέας του Δ.Σ. Δράμας, 7) Ορφανός Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλεξαν­δρουπόλεως, 8) Οικονόμου Αιμίλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Έδεσσας, 9) Φαρσάρης Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηρακλείου, 10) Ασημακόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαμάτας, 11) Νάτσης Βασίλειος, Πρό­εδρος του Δ.Σ. Καστοριάς, 12) Τσιντικίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατερίνης, 13) Καππότος Σπυρίδων, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κεφαλληνίας, 14) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοζάνης, 15) Δήμας Γεώρ­γιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κορίνθου, 16) Νικολόπουλος Εμμανουήλ, Πρόε­δρος του Δ.Σ. Κυπαρισσίας, 17) Θεοφιλίδης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κω, 18) Αυγέρης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λαμίας, 19) Κατσούλης Νί­κος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λασιθίου, 20) Καννέλος Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσολογγίου, 21) Λαλούσης Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ναυ-
πλίου, 22) Ζηνόζης Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πατρών, 23) Τζίνη Σπυρίδων, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρέβεζας, 24) Δριμάκης Εμμανουήλ, Πρόε δρος του Δ.Σ. Ρεθύμνου, 25) Μπόνης Ευθύμιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Pc δου, 26) Καμαράκης Αθανάσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κομοτηνής, 27) Βεζι' ρογλου Αθανάσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Σερρών, 28) Μηνακάκης Σταύροι Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπάρτης, 29) Ρούσσος Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.] Σύρου, 30) Αναγνωστόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Τρικάλων, 3" Παπαοικονόμου Αριστείδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Τριπόλεως, 32) Ελλην κός Μιλτιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαλκίδας, 33) Τσαμπουκάς Βασίλειο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλείας, 34) Σαρλής Χρύσανθος, Πρόεδρος του Δ.! Κέρκυρας, 35) Παπανδρέου Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαβρι των, 36) Δουβαλόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας και 3' Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καβάλας.
Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή με την από 31-7-1991 και | αριθμό κατάθεσης 3679/1991 αίτηση της προς το Πολυμελές Πρωτόδικε Αθηνών ζήτησε την αναγνώριση του Λ.Ε.Δ.Ε., την έγκριση του από 14-1991 καταστατικού του καθώς και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η συζήτηση της αίτησης έγινε στις 15-10-19! και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη με αριθμό 3616/19! απόφαση του, που δημοσιεύτηκε στις 29-10-1991, έκαμε δεκτή την αίτη( και διέταξε την εγγραφή του Λ.Ε.Δ.Ε. στα Βιβλία Σωματείων τι Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου και καταχωρήθηκε στις 22-1-1992 αύξοντα αριθμό 19194/1992.
Αμέσως μετά την ίδρυση του Λ.Ε.Δ.Ε. γράφτηκαν σ'αυτόν όλοι εγγεγραμμένοι τότε δικηγόροι σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους π είναι εντεταγμένοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., εκτός από τους δικηγόρους τι Δικηγορικών Συλλόγων Λασιθίου, Άμφισσας και Σάμου, από το οποίους σήμερα δεν είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. μόνο οι δικηγόροι μέλη τ Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου. Στη συνέχεια στις 12-4-1992 συνήλθε πρώτη μετά την ίδρυση του Λ.Ε.Δ.Ε. Γενική Συνέλευση, η οποία εξέλεξε πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι τις 31-12-1993 και το συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναφέρεται παρακάτω.
Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. ήταν και είναι η οικονομική ενίσχυση των ων του με καταβολή σ'αυτά: α) ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην ρίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από τοιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), β) εφάπαξ χρηματικής ίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο -φαλιστικό οργανισμό, ή, αν ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους, ταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματος ς και γ) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του μέλους σε ρίπτωση θανάτου του.
 
    Πρώτη τροποποίηση του καταστατικού
Μετά τη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. διαπιστώθηκε η ανάγκη αποποίησης του καταστατικού του για να προσαρμοστεί αυτό στα νέα 3μένα. Έτσι με την από 27-9-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού του και ρτίστηκε το νέο καταστατικό του, οι δε τροποποιήσεις αυτές ίίθηκαν με την με αριθμό 3644/1993 απόφαση του Πολυμελούς οτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του οτοδικείου Αθηνών στις 5-1-1994 με αύξοντα αριθμό 18194/1994.
Βασικές τροποποιήσεις ήταν η καθιέρωση ως τακτικού πόρου του Ε.Δ.Ε. ποσοστό 25% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Υ.Δ.Ε., η δυνατότητα συμμετοχής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε., σε αμοιβαία κεφάλαια ή ανάθεσης της ολικής ή μερικής βίρισης κεφαλαίων σε τρίτους, η μείωση της ημερήσιας χρηματικής χύσης από 200 ημέρες σε 180 ημέρες, η μη χορήγηση της ημερήσιας ματικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων άλλων ον που διορίζονται δικηγόροι μετά τη συνταξιοδότηση τους, ο _ος ορισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. των τριών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Δ.Ε., η δυνατότητα επέκτασης των ;πών του Λ.Ε.Δ.Ε. με τη δημιουργία κλάδου μηνιαίας τακτικής χύσης των μελών που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία κλπ.
Δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού
Κατά την πορεία της λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε. και της αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων, που δεν είχαν προβλεφθεί πριν την κατάρτιση του καταστατικού του, ανέκυψε και πάλι η ανάγκη νέας τροποποίησης του καταστατικού του για να προσαρμοστεί αυτό στα νέα δεδομένα. Μετά από πολλές συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. διαμορφώθηκε το νέο καταστατικό, το οποίο παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. της 26-5-2001, η οποία το ενέκρινε μετά από ορισμένες τροπο­ποιήσεις και αποφασίστηκε έτσι η τροποποίηση αλλά και η ριζική ανα­μόρφωση του ισχύοντος από 27-9-1993 καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και έ­τσι καταρτίστηκε το νέο από 26-5-2001 καταστατικό του. Στη συνέχεια το νέο αυτό μετά την τροποποίηση του από 26-5-2001 καταστατικό, ε­γκρίθηκε με τη με αριθμό 3566/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι­κείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικεί­ου Αθηνών στις 12-6-2002 με αύξοντα αριθμό 18194/2002.
Οι βασικές τροποποιήσεις, οι οποίες ισχύουν από 12-6-2002, είναι οι ακόλουθες:
1) Καθορίστηκαν πειθαρχικά αδικήματα και η σχετική πειθαρχική διαδικασία κατά των μελών που παραβαίνουν το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2) Παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ,Ε, και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι 30% των αποθεματικών του, όπως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι 7,50% των αποθεματικών του. Μπορεί επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε, και σε ακίνητα.
3) Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, χορηγείται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και εφόσον η αδυναμία επήλθε ή ο τοκετός έλαβε χώρα, μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε, με ορισμένες εξαιρέσεις άμεσης χορήγησης. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγεί-
με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ε. και όταν η διάρκεια της αδυναμίας του μέλους για προσφορά υπηρεσιών είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση χορηγείται για εκατόν ογδόντα (180) ολικά ημέρες, όταν πρόκειται για την ίδια αιτία ασθένειας αποχής από καθήκοντα. Νέα ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η ναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του προέρχεται από η νεώτερη και μεταγενέστερη αιτία (ασθένεια) ή από την ίδια αιτία Γον όμως στην τελευταία περίπτωση αυτή παρήλθε χρονικό διάστημα ών (3) ετών από τη λήξη της προηγούμενης χρηματικής ενίσχυσης.
Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρα-, χορηγείται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συμμε-ής στο Λ.Ε Δ Ε. Όσοι όμως έχουν γραφτεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 11-6-32, αρκεί να έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχής. Οι διοριζό-ι εφεξής Δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβανόμενοι ως υ-ηλοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., Δικηγορικούς Συλλόγους και στα Σωμα-Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας του άρθρου 31 του Ν.2676/1998 μετά συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δεν δικαιούνται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εκτός αν έχουν συ-ληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.
Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας .Ο.Α.) ή θανάτου, χορηγείται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δύο (2) 'νια συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. Για τα μέλη που έχουν γραφτεί στο ~Δ.Ε. μέχρι και την 11-6-2002 (τροποποίηση), η εφάπαξ αυτή ηματική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής ς στο Λ.ΕΔ.Ε. Για τους διοριζόμενους μετά την συμπλήρωση του "ηκοστού έτους της ηλικίας τους, η ενίσχυση αυτή χορηγείται μόνο ν περίπτωση που έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς μετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.) Η μηνιαία τακτική ενίσχυση χορηγείται στα μέχρι 31-12-1995 "γραμμένα μέλη, που συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και εφεξής και καιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω γήρατος ή Μόνιμης λικής Ανικανότητας.
Τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν εγγραφεί από 1-1-1996 και εφεξή θα δικαιούνται να εισπράττουν την μηνιαία τακτική ενίσχυση, όταν ί συμπληρώνουν μια δεκαετία συνεχούς και συνεπούς συμμετοχής τοι στο Λ.Ε.Δ.Ε.
Στο χρονικό περιορισμό της δεκαετίας δεν υπάγονται τα μέλη εκείν που συνταξιοδοτούνται λόγω Ολικής Μόνιμης Ανικανότητας.
Επίσης για τους διοριζόμενους μετά την συμπλήρωση το πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, η μηνιαία χρηματική ενίσχυα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε έτ συνεχούς συμμετοχής στο Λ. Ε.Δ. Ε.
Τέλος από 12-6-2002 και εφεξής,δεν δύνανται να καταστούν μέλη τοι Λ.Ε.Δ.Ε. συνταξιούχοι άλλων κλάδων,οι οποίοι διορίζονται δικηγόρο μετά την συνταξιοδότηση τους.
4) Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, όταν π μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσωποι. Ειδικά για θέμακ που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του
Λ. Ε.Δ.Ε., πρέπει κατά την συνεδρίαση να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5)των εκπροσώπων των μελών οι οποίοι θο εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του. Για τη μεταβολή του σκοπού του Λ.Ε.Δ.Ε. απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών και η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.
5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυστική.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψη­φία των τριών πέμπων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, ε­φόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε
6) Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία, που συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν οι ακόλουθοι:
-  όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ήι ένας δικηγόρος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, εφόσον έχει συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια δικηγορία.
- ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και
-ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.
») Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν .παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οπωσδήποτε δε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος όταν ο πρόεδρος κωλύεται,ο οποίος περιλαμβάνεται στον αριθμό των πέντε και οι αποφάσεις του λαμβάνοντιαι με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ρία, εκτός αν πρόκειται για θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά α ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του. οπότε οι αποφάσεις λαμβάνοντιαι με μυστική ψηφοφορία.
Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η εκδίκαση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, αλλά μόνον προ-γή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ασκείται μέσα σε έξι (6) ς από την συνεδρίαση.
7) Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. η περιουσία του, μετά την εκκα­θάριση που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, περιέρχεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ενταχθεί σ' αυτόν, στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για διάλυση.
 
Τα μέχρι σήμερα Διοικητικά Συμβούλια
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 12-4-1992 (πρακτικό της Γ.Σ. No 1/12-4-1992) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 11/3-6-1992 απόφαση του, με θητεία από 1/6/1992 μέχρι 31/12/1993, είχε ως εξής: Δημήτριος Ζηνόζης, Πρόεδρος, Κων/νος Ανα­γνωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Μπούρος Γεν. Γραμματέας, Μιλτιάδης Ελληνικός, Γεώργιος Δουβαλόπουλος, Κων/νος Ορφανός, Μι­χαήλ Φαρσάρης, Παναγιώτης Παπανδρέου και Αριστείδης Παπαοικο­νόμου, μέλη.
Το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 23-10-1993 (πρακτικό της Γ.Σ. No 7/23-10-1993) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 30/19-2-1994 απόφαση του, με θητεία από 1/1/1994 μέχρι 31/12/1996, είχε ως εξής: Δημήτριος Ζηνόζης, Πρόεδρος, Γεώργιος Δουβαλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Παπαθέου, Γεν. Γραμματέας, Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Ταμίας και Μιχαήλ φαρσάρης, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Ευάγγελος Μπούρος, Αριστείδης Παπαοικονόμου και Δημήτριος Σαλαμαστράκης, μέλη.
Το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 23-11-1996 (πρακτικό της Γ.Σ. No 15/23-11-1996) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 58/25-1-1997 απόφαση του, με θητεία από 1/1/1997 μέχρι 31/12/1999, είχε ως εξής: Δημήτριος Παπαθέου, Πρόεδρος, (ΔΣ 58/25-1-97) από 1/1/1997 έως 31/12/1997, Γεώργιος Σ. Δουβαλόπουλος, Πρόε­δρος, (ΔΣ 69/10-1-98) από 1/1/1998 έως 31/12/1998, Ευάγγελος Μπού­ρος, Πρόεδρος (ΔΣ 80/16-1-99) από 1/1/1999 έως 28/2/1999, Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος (ΔΣ 82/20-3-99) από 1/3/1999 έως 31/12/1999, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Σαλαμα-
στράκης, Γεν. Γραμματέας, Κων/νος Ζέρβας, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Μπούρος και Παναγιώτης Κωτούλας, μέλη.
Το τέταρτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 27-11-1999 (πρακτικό της Γ.Σ. No 19/27-11-1999) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 90/15-1-2000 απόφαση του, με θητεία από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2002, είχε ως εξής: Νικόλαος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος, (ΔΣ 90/15-1-00) από 1/1/2000 έως 31/12/2000, Παναγιώτης Κωτούλας, Πρόεδρος (ΔΣ 100/20-1-01) από 1/1/2001 έως 31/12/2001, Βασίλειος Λαμπρινός, Πρόεδρος, (ΔΣ 112/19-1-02), από 1/1/2002 έως 31/12/2002, Κων/νος Ζέρβας, Αντιπρόεδρος, Λάμπρος Γκάνης, Γεν. Γραμματέας, Δημήτριος Σαλαμαστράκης, Ταμίας, Διαμαντούλα Κυριακού, Δημήτριος Παπαθέου και Βασίλειος Τσαμπουκάς, μέλη ΔΣ 104/28-4-2001, Ευάγγελος Κουκιώτης, τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Βασιλείου Τσαμπουκά που παραιτήθηκε επειδή μετέβαλε την ιδιότητα του δικηγόρου σε Υποθηκοφύλακα.
Το πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις εκλογές της 16-11-2002 (πρακτικό της Γ.Σ. No 23/16-11-2002) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 122/18-1-2003 απόφαση του, με θητεία από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2005,έχει ως εξής: Πρόεδρος Βασίλειος Λαμπρινός, Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κωτούλας, Γεν. Γραμματέας Κων/νος Ζέρβας,Ταμίας Απόστολος Λιώσης και μέλη οι Λάμπρος Γκάνης, Λάζαρος Γεωργιάδης και Δημήτριος Κονομόδης.
 
 
Δ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός 3616/1991 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους δικαστές: Χαρίκλεια Παπαλουκά Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία Καράμπελα Πρωτοδίκη, Δημ. Βουλγαράκη Πάρε­δρο (επειδή κωλύονται οι τακτικοί Δικαστές) - Εισηγητή και από τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Παπαγρηγορίου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 15-1 Ο­Ι 991 για να δικάσει την υπόθεση:
Των αιτούντων: 1) Παναγιώτου Χρήστου Παπανδρέου, Προέδρου, κατοίκου Καλαβρύτων, 2) Γεωργίου Αθανασίου Δουβαλόπουλου, Αντι­προέδρου, κατοίκου Λαρίσης, 3) Δημητρίου φιλίππου Ζηνόζη, Γεν. Γραμ­ματέως, κατοίκου Πάτρας, 4) Κωνσταντίνου Ευθυμίου Αναγνωστοπούλου, Ταμία, κατοίκου Τρικάλων, 5) Αριστείδη Κων/νου Παπαοικονόμου, μέ­λους, κατοίκου Τριπόλεως, 6) Κωνσταντίνου Κώστα Ορφανού, μέλους, κατοίκου Αλεξανδρουπόλεως, 7) Μιλτιάδου Οδυσσέα Ελληνικού, μέλους, κατοίκου Χαλκίδος, 8) Ευαγγέλου Διονυσίου Μπούρου, μέλους, κατοίκου Αμαλιάδος καιι 9) Μιχαήλ Νικολάου Φαρσάρη, μέλους, κατοίκου Ηρα­κλείου, ως αποτελούντων την προσωρινή Διοίκηση του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ηπείρου α­ριθμ. 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 9μελή προσωρινή Διοίκηση, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γιάννης Μουλάς. Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 31 Ιουλίου 1991 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 3679/1991, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγό­ρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτά­σεις τους και στα πρακτικά.-
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, το υπό σύσταση σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)».
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ και 107 του ΕισΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ" ουσίαν.
Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΑΚ προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 14 Ιουλίου 1991 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου, που υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο από τα τριάντα επτά (37) ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του, 2) τον από 14/7/91 πίνακα μελών της προσωρινής του διοίκησης και 3) το από 14 Ιουλίου 1991 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΑΚ.
Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σαυτά α) ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια, ατύχημα), β) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμα τους και γ) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του μέλους σε περίπτωση θανάτου.
Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ΑΚ.
ΠΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 14 Ιουλίου 1991 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)» που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ηπείρου αριθμ. 64.
2) Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29-10-1991.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 21-11-1991.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός 3644/1993 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Όλγα Παπασαράτου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Πρωτοδίκη, Μαίρη Γκουρογιάννη Πάρεδρο (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών) - Εισηγήτρια και από τον Γραμματέα Χρήστο Παπανδρέου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2-11-1993 για να δικάσει την υπόθεση:
Του αιτούντος Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύ­σεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ηπείρου αριθμός 64) και που νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο εκπροσώ­πησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γεώργιος Ζορμπαλάς.
Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του που κατατέθηκε με αριθμό 5329/1993, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγό­ροι, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το αιτούν σωματείο με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών Λ.Ε.Δ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 παρ. 1 του ΚΠολΔ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 του ΑΚ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Το αιτούν προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 27-9-1993 απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε μέλη (4.135) έναντι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών (6.773) συνολικά μελών (αντιπροσωπεύτηκαν από 32 εκπροσώπους μελών έναντι συνόλου 60 εκπροσώπων) και ενέκριναν ομόφωνα τις υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) το ισχύον καταστατικό του, 3) τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) πίνακα των μελών της διοίκησης του.
Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την 3616/21-11-91 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο των Σωματείων. Προκύπτει επίσης, ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του, εξακολουθούν να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και γενικά την δημόσια τάξη. Τέλος το τροποποιημένο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 του ΑΚ. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 του ΑΚ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών» (Λ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν. 2) Την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο βιβλίο, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15-11-93.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Όλγα Παπασαράτου                                Χρήστος Παπανδρέου
Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριο στις 16-11-1993.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Όλγα Παπασαράτου                                Χρήστος Παπανδρέου
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός 3566/2002 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία I. Σιώμου, Δικαστική Πάρεδρο (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών), την οποία όρισε ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μπαρδή.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22.4.2002 για να δικάσει την υπόθεση:
Του σωματείου με την επωνυμία "Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Βασίλειο Γ. Παπαδημητρίου.
Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από 18.4.2002 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 55276/3036/19.4.02, προσδιορίστηκε η άνω δικάσιμος και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του, που κατέθεσε στην έδρα του Δικαστηρίου, και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Το αιτούν σωματείο με την επωνυμία "Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)", που εδρεύει στην Αθήνα, ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο για το σκοπό αυτό.
Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περίπτ. α' και 787 παρ. 1 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 ΑΚ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Το αιτούν προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα: 1) αντίγραφο του από 26.5.2001 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν 39 από τους 61 συνολικά εκπροσώπους που αντιπροσωπεύουν 6.323 από τα 8.199 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη, και ενέκριναν ομόφωνα τις υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) το ισχύον καταστατικό του, 3) τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) πίνακα μελών της διοίκησης του.
Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την 3616/21.11.1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο σωματείων (Α/Α 18194/5.1.1994). Αποδεικνύεται επίσης ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του εξακολουθούν να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και γενικά τη δημόσια τάξη. Τέλος το τροποποιούμενο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 ΑΚ. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 ΑΚ.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: 1. Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν.
2. Την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο για το σκοπό αυτό. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 14 Μαίου 2002 χωρίς την
παρουσία του αιτούντος και του πληρεξουσίου του δικηγόρου.
     Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία I. Σιώμου                 Αικατερίνη Μπαρδή